سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 63 | ۰۹ فروردین ۹۹

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تناوب و تانژانت
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

49

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


شکل روبه رو قسمتی از نمودار تابع است. کدام است؟

پاسخ

  

7/3

نمودار تابع در یک دوره تناوب رسم شده است. پس می توان نوشت:

 
 
 
از طرفی بیش ترین مقدار تابع برابر 2 است، پس و از آن جا با توجه به نمودار داده شده و مقایسه آن با نمودار، معلوم می شود که باید باشد، پس و هم علامت اند و با توجه به گزینه ها، هر دو مثبت اند. در نتیجه:  

برنده مسابقهعلیرضا بداغی

علیرضا بداغی

نفر اول (با 0:0:15)
9 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر دوم (با 0:0:20)
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهسارا بداغی

سارا بداغی

نفر سوم (با 0:0:34)
7 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر چهارم (با 0:0:36)
60 بار نفر اول
103 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر پنجم (با 0:0:36)
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه