سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 63


راهنما
دعوت دوستان

سوال 63 | ۰۹ فروردین ۹۹

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تناوب و تانژانت
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

49

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


شکل روبه رو قسمتی از نمودار تابع است. کدام است؟

پاسخ

  

7/3

نمودار تابع در یک دوره تناوب رسم شده است. پس می توان نوشت:

 
 
 
از طرفی بیش ترین مقدار تابع برابر 2 است، پس و از آن جا با توجه به نمودار داده شده و مقایسه آن با نمودار، معلوم می شود که باید باشد، پس و هم علامت اند و با توجه به گزینه ها، هر دو مثبت اند. در نتیجه:  

برنده مسابقهعلیرضا بداغی

علیرضا بداغی

نفر 1 با 0:0:15
9 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 2 با 0:0:20
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهسارا بداغی

سارا بداغی

نفر 3 با 0:0:34
7 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 4 با 0:0:36
98 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 5 با 0:0:36
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 6 با 0:0:37
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 7 با 0:0:39
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 8 با 0:0:41
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 9 با 0:0:45
3 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحمد ثابت عهد جهرمی

محمد ثابت عهد جهرمی

نفر 10 با 0:0:53
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18

ارسال دیدگاه