سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 64 | ۱۰ فروردین ۹۹

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
محاسبات جبری، معادلات و نامعادلات, معادلات درجه دوم
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای کدام مقدار m ، معادله ی درجه دوم  دو ریشه ی حقیقی و معکوس هم دارند؟

پاسخ

  

-2

                                                                                          
 

 
 
 
تذکر1: در معادله ی درجه دوم  ، در صورتی که  ، آن گاه معادله دو ریشه ی معکوس هم دارد. (البته به شرطی که  باشد.)
تذکر 2: در معادله ی درجه دوم ، در صورتی که  ، آن گاه معادله دو ریشه ی قرینه دارد.

برنده مسابقهسارا بداغی

سارا بداغی

نفر اول (با 0:0:16)
7 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر دوم (با 0:0:37)
2 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر سوم (با 0:0:38)
1 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر چهارم (با 0:0:39)
2 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر پنجم (با 0:0:40)
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه