سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 64


راهنما
دعوت دوستان

سوال 64 | ۱۰ فروردین ۹۹

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای کدام مقدار m ، معادله ی درجه دوم  دو ریشه ی حقیقی و معکوس هم دارند؟

پاسخ

  

-2

                                                                                          
 

 
 
 
تذکر1: در معادله ی درجه دوم  ، در صورتی که  ، آن گاه معادله دو ریشه ی معکوس هم دارد. (البته به شرطی که  باشد.)
تذکر 2: در معادله ی درجه دوم ، در صورتی که  ، آن گاه معادله دو ریشه ی قرینه دارد.

برنده مسابقهسارا بداغی

سارا بداغی

نفر 1 با 0:0:16
7 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 2 با 0:0:37
4 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 3 با 0:0:38
1 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر 4 با 0:0:39
3 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 5 با 0:0:40
2 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 6 با 0:0:45
2 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 7 با 0:0:45
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 8 با 0:0:45
3 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهعلیرضا بداغی

علیرضا بداغی

نفر 9 با 0:0:55
9 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10

ارسال دیدگاه