سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 398


راهنما
دعوت دوستان

سوال 398 | ۰۹ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نمودار تابع خطی
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


شمعی 40 سانتی متر ارتفاع دارد و در هر ساعت 5 سانتی متر می سوزد. پس از چند ساعت شمع خاموش می شود؟
 

پاسخ

  

8

چون در هر ساعت مقدار ثابتی از شمع می سوزد پس ارتفاع شمع به صورت جدول زیر تغییر می کند:

 
 
به کمک جدول فوق تابع خطی را به دست می آوریم:
برای خاموش شدن شمع باید طول آن به صفر برسد:
یعنی پس از 8 ساعت خاموش می شود.

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:6
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 2 با 0:0:8
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 3 با 0:0:26
104 بار نفر اول
240 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 4 با 0:0:43
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 5 با 0:0:44
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 6 با 0:0:49
4 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر 7 با 0:1:41
4 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19

ارسال دیدگاه