سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 66 | ۱۲ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تابع و معادله درجه دوم, نمودار تابع درجه دو
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:35

میانگین زمان پاسخ دهی


سهمی  محور x ها را در چند نقطه قطع می‌کند؟
 

پاسخ

  

0

 

با توجه به این که  است، معلوم می‌شود این معادله هیچ جوابی ندارد. بنابراین نمودار سهمی محور ها را در هیچ نقطه‌ای قطع نمی‌کند.

برنده مسابقهسارا بداغی

سارا بداغی

نفر اول (با 0:0:8)
7 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهحسن موذن زاده

حسن موذن زاده

نفر دوم (با 0:0:14)
1 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهعلیرضا بداغی

علیرضا بداغی

نفر سوم (با 0:0:17)
9 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمهدی رباط سرپوشی

مهدی رباط سرپوشی

نفر چهارم (با 0:0:34)
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر پنجم (با 0:0:35)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه