سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 396


راهنما
دعوت دوستان

سوال 396 | ۰۷ اسفند ۹۹

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
تقارن
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

23

تعداد صحیح

16

تعداد نادرست

0:0:28

میانگین زمان پاسخ دهی


تصویر شکل زیر در آب، کدام گزینه است؟

1)
2)
3)
4)
 

پاسخ

  

3

شکل شماره 3

برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 1 با 0:0:9
15 بار نفر اول
129 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 2 با 0:0:16
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهرایحه رئوفی پور

رایحه رئوفی پور

نفر 3 با 0:0:19
2 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 4 با 0:0:19
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 5 با 0:0:20
38 بار نفر اول
178 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهسارا امیری

سارا امیری

نفر 6 با 0:0:20
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 7 با 0:0:22
11 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 8 با 0:0:25
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 9 با 0:0:26
7 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهشهرزاد شیخ الاسلامی

شهرزاد شیخ الاسلامی

نفر 10 با 0:0:27
3 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 11 با 0:0:30
9 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 12 با 0:0:31
1 بار نفر اول
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

نفر 13 با 0:0:32
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 14 با 0:0:33
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمریم ایزانلو

مریم ایزانلو

نفر 15 با 0:0:35
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهمبینا تواضعی

مبینا تواضعی

نفر 16 با 0:0:37
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

نفر 17 با 0:0:37
1 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 18 با 0:0:38
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهریحانه میری نژاد

ریحانه میری نژاد

نفر 19 با 0:0:40
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهاشكان خسروی بیژائم

اشكان خسروی بیژائم

نفر 20 با 0:0:40
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقههستی نوروزیان چاپشلو

هستی نوروزیان چاپشلو

نفر 21 با 0:0:41
6 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهزهرا ذوقی

زهرا ذوقی

نفر 22 با 0:0:53
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهریحانه پورصفر

ریحانه پورصفر

نفر 23 با 0:1:0
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه