سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 67


راهنما
دعوت دوستان

سوال 67 | ۱۳ فروردین ۹۹

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

56

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای چند مقدار m ، نمودار تابع  ، مماس بر محور x هاست؟
 

پاسخ

  

2

 روش اول: عبارت  یک عبارت درجه دوم است، پس برای این که  بتواند بر محور x ها مماس باشد، باید دو ریشه ی برابر داشته باشد، یعنی ریشه های معادله ی  و معادله ی  با هم برابر باشد.
                                               
 
 
روش دوم: تابع  باید دارای ریشه ی مضاعف باشد تا بتواند بر محور x ها مماس شود  چون تابع درجه دوم است، پس باید  شود و داریم:
    

 

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 1 با 0:0:26
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر 2 با 0:0:35
1 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 3 با 0:0:38
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 4 با 0:0:38
3 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 5 با 0:0:39
1 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 6 با 0:0:40
3 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهمحمدامین افشاریان

محمدامین افشاریان

نفر 7 با 0:0:40
2 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 8 با 0:0:42
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 9 با 0:0:43
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 10 با 0:0:44
3 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهیاسین صاحبی

یاسین صاحبی

نفر 11 با 0:1:1
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:1:1

ارسال دیدگاه