سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 67 | ۱۳ فروردین ۹۹

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

56

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای چند مقدار m ، نمودار تابع  ، مماس بر محور x هاست؟
 

پاسخ

  

2

 روش اول: عبارت  یک عبارت درجه دوم است، پس برای این که  بتواند بر محور x ها مماس باشد، باید دو ریشه ی برابر داشته باشد، یعنی ریشه های معادله ی  و معادله ی  با هم برابر باشد.
                                               
 
 
روش دوم: تابع  باید دارای ریشه ی مضاعف باشد تا بتواند بر محور x ها مماس شود  چون تابع درجه دوم است، پس باید  شود و داریم:
    

 

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر اول (با 0:0:26)
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر دوم (با 0:0:35)
1 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر سوم (با 0:0:38)
4 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر چهارم (با 0:0:38)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر پنجم (با 0:0:39)
1 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه