سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 407 | ۱۸ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توابع پلکانی و قدرمطلقی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل به ازای کدام است؟
 

پاسخ

  

0


 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:22
49 بار نفر اول
69 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:23
79 بار نفر اول
148 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 3 با 0:0:25
37 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 4 با 0:0:42
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر 5 با 0:0:43
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 6 با 0:0:45
1 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 7 با 0:0:47
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر 8 با 0:0:47
1 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر 9 با 0:0:49
4 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19

ارسال دیدگاه