سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 407 | ۱۸ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توابع پلکانی و قدرمطلقی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل به ازای کدام است؟
 

پاسخ

  

0


 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر اول (با 0:0:22)
30 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر دوم (با 0:0:23)
71 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر سوم (با 0:0:25)
21 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر چهارم (با 0:0:42)
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر پنجم (با 0:0:43)
2 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه