سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 411


راهنما
دعوت دوستان

سوال 411 | ۲۲ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توابع پلکانی و قدرمطلقی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع جواب های معادله کدام است؟
 

پاسخ

  

4/3


ابتدا ریشه عبارت داخل قدرمطلق را به دست می آوریم:

 
 
 
 
بنابراین مجموع جواب های معادله برابر است.

برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 1 با 0:0:43
6 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر 2 با 0:0:43
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 3 با 0:0:43
3 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 4 با 0:0:45
4 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 5 با 0:0:47
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 6 با 0:0:49
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهفاطمه ساقی

فاطمه ساقی

نفر 7 با 0:0:51
4 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 8 با 0:0:52
2 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه