سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 411 | ۲۲ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توابع پلکانی و قدرمطلقی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع جواب های معادله کدام است؟
 

پاسخ

  

4/3


ابتدا ریشه عبارت داخل قدرمطلق را به دست می آوریم:

 
 
 
 
بنابراین مجموع جواب های معادله برابر است.

برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر اول (با 0:0:43)
2 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر دوم (با 0:0:43)
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر سوم (با 0:0:43)
3 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر چهارم (با 0:0:45)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر پنجم (با 0:0:47)
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه