سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 413 | ۲۴ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
سهمی
جایزه
1,350 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


نمودار تابع با ضابطه ی را حداقل چند واحد به طرفهای مثبت انتقال دهیم، تا طول نقاط تلاقی نمودار حاصل با محورها غیرمنفی باشد؟
 

پاسخ

  

2

اول نقاط برخورد سهمی را با محور طول ها پیدا می کنیم:

 
 
 
پس نمودار سهمی، محور طول ها را در دو نقطه به طول های و قطع می کند و شبیه شکل روبه رو است:

 
 
 
 
 
 
 
حالا اگر بخواهیم نمودار را به سمت راست (های مثبت) انتقال دهیم تا طول نقاط برخورد سهمی با محورها نامنفی باشد، باید آن را حداقل واحد به سمت راست منتقل کنیم تا نقطه ی بر نقطه ی قرار گیرد.

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر اول (با 0:0:21)
30 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر دوم (با 0:0:30)
22 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر سوم (با 0:0:31)
72 بار نفر اول
123 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر چهارم (با 0:0:39)
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر پنجم (با 0:0:41)
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه