سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 413


راهنما
دعوت دوستان

سوال 413 | ۲۴ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
سهمی
جایزه
1,350 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


نمودار تابع با ضابطه ی را حداقل چند واحد به طرفهای مثبت انتقال دهیم، تا طول نقاط تلاقی نمودار حاصل با محورها غیرمنفی باشد؟
 

پاسخ

  

2

اول نقاط برخورد سهمی را با محور طول ها پیدا می کنیم:

 
 
 
پس نمودار سهمی، محور طول ها را در دو نقطه به طول های و قطع می کند و شبیه شکل روبه رو است:

 
 
 
 
 
 
 
حالا اگر بخواهیم نمودار را به سمت راست (های مثبت) انتقال دهیم تا طول نقاط برخورد سهمی با محورها نامنفی باشد، باید آن را حداقل واحد به سمت راست منتقل کنیم تا نقطه ی بر نقطه ی قرار گیرد.

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:21
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:30
104 بار نفر اول
240 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 3 با 0:0:31
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 4 با 0:0:39
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 5 با 0:0:41
2 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 6 با 0:0:42
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 7 با 0:0:50
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 8 با 0:0:53
3 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 9 با 0:0:53
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه