سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 413


راهنما
دعوت دوستان

سوال 413 | ۲۴ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
شمارنده ها و اعداد اول
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
3 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:1:33

میانگین زمان پاسخ دهی


بزرگ‌ترین عدد فردی را در نظر بگیرید که از 1000 کوچک‌تر است. اگر آن را بر 3 تقسیم کنید باقی‌مانده 2 خواهد شد واگر آن را بر 5 تقسیم کنید باقی مانده 4 می‌شود. مجموع ارقام این عدد کدام است؟

پاسخ

  

26

 عدد را با آزمون و خطا به دست می‌آوریم:   
                                        
                              

برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 1 با 0:1:3
15 بار نفر اول
129 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبهار ارگنجی

بهار ارگنجی

نفر 2 با 0:1:24
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 3 با 0:1:24
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 4 با 0:1:26
117 بار نفر اول
341 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 5 با 0:1:33
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 6 با 0:1:54
11 بار نفر اول
97 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 7 با 0:1:57
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه