سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 110 | ۰۳ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Grammar
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

20

تعداد صحیح

12

تعداد نادرست

0:0:15

میانگین زمان پاسخ دهی


A: ............. do you spell your name? B: S-A-M-A-D. 1) What 2) How is 3) What's 4) How   

پاسخ

  

4

how: چطور

برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر اول (با 0:0:5)
3 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهرایحه رئوفی پور

رایحه رئوفی پور

نفر دوم (با 0:0:6)
2 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر سوم (با 0:0:7)
1 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر چهارم (با 0:0:8)
1 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر پنجم (با 0:0:8)
8 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3

ارسال دیدگاه