سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 111 | ۰۴ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

17

تعداد صحیح

15

تعداد نادرست

0:0:22

میانگین زمان پاسخ دهی


Let’s …....... Mina in the library today. 1) meet 2) stand up 3) sorry 4) sit down  

پاسخ

  

1

meet: ملافات کردن

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر اول (با 0:0:2)
27 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر دوم (با 0:0:5)
4 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهپریسا خالصی مقدم قاین

پریسا خالصی مقدم قاین

نفر سوم (با 0:0:9)
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهیكتا غفوری علوی

یكتا غفوری علوی

نفر چهارم (با 0:0:9)
5 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی واقعی

فاطمه سادات مرتضوی واقعی

نفر پنجم (با 0:0:10)
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
3 هفته پیش
2 1

۲ ثانیه؟

ارسال دیدگاه