سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 112 | ۰۵ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

18

تعداد صحیح

14

تعداد نادرست

0:0:26

میانگین زمان پاسخ دهی


Which spelling is true? B: ………….. 1) Librery     2) Notbook     3) Cheir     4) Classmate  

پاسخ

  

4

Classmate: همکلاسی

برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 1 با 0:0:2
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 2 با 0:0:7
1 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 3 با 0:0:9
7 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهیكتا غفوری علوی

یكتا غفوری علوی

نفر 4 با 0:0:10
5 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 5 با 0:0:11
36 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 6 با 0:0:11
6 بار نفر اول
89 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 7 با 0:0:15
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنگار دروکی

نگار دروکی

نفر 8 با 0:0:15
2 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 9 با 0:0:16
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 10 با 0:0:16
9 بار نفر اول
92 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیه کلاته میمری

مهدیه کلاته میمری

نفر 11 با 0:0:19
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 12 با 0:0:21
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنرگس رفیع

نرگس رفیع

نفر 13 با 0:0:22
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 14 با 0:0:30
1 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 15 با 0:0:42
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهآیدا اسكندری

آیدا اسكندری

نفر 16 با 0:0:46
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 17 با 0:0:54
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسارا امیری

سارا امیری

نفر 18 با 0:0:56
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه