سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 113 | ۰۶ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

13

تعداد صحیح

15

تعداد نادرست

0:0:19

میانگین زمان پاسخ دهی


A: He is our new classmate. B: Let’s ............... to him. 1) nice 2) spell 3) talk 4) meet  

پاسخ

  

3

talk: صحبت کردن

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:3
36 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 2 با 0:0:7
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقههلیا یزدان نژاد

هلیا یزدان نژاد

نفر 3 با 0:0:7
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 4 با 0:0:8
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهیكتا غفوری علوی

یكتا غفوری علوی

نفر 5 با 0:0:9
5 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 6 با 0:0:9
22 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهپریا جعفریان

پریا جعفریان

نفر 7 با 0:0:10
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهفاطمه رضایی

فاطمه رضایی

نفر 8 با 0:0:10
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 9 با 0:0:12
2 بار نفر اول
65 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 10 با 0:0:12
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 11 با 0:0:13
6 بار نفر اول
89 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 12 با 0:0:16
1 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 13 با 0:0:29
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6

ارسال دیدگاه