سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 115 | ۰۸ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Grammar
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

19

تعداد صحیح

13

تعداد نادرست

0:0:18

میانگین زمان پاسخ دهی


All my classmates ……….. …….. . 1) is new 2) are news 3) is news 4) are new    

پاسخ

  

4

همه همکلاسی های من جدید هستند.

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر اول (با 0:0:4)
10 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر دوم (با 0:0:5)
27 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهالهه قربانپورمؤدب

الهه قربانپورمؤدب

نفر سوم (با 0:0:8)
1 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفاطمه رضایی

فاطمه رضایی

نفر چهارم (با 0:0:8)
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر پنجم (با 0:0:8)
4 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3

ارسال دیدگاه