سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 119 | ۱۲ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Grammar
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

20

تعداد صحیح

14

تعداد نادرست

0:0:20

میانگین زمان پاسخ دهی


A: Is there a library in your school? B: .............................. 1) Yes, it is. 2) Yes, there is. 3) No, there is. 4) No, it is.

پاسخ

  

2

 Yes, there is.
بله، وجود دارد.

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر اول (با 0:0:3)
27 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر دوم (با 0:0:3)
10 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهرایحه رئوفی پور

رایحه رئوفی پور

نفر سوم (با 0:0:9)
2 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی واقعی

فاطمه سادات مرتضوی واقعی

نفر چهارم (با 0:0:10)
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر پنجم (با 0:0:10)
3 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2

ارسال دیدگاه