سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 129 | ۲۲ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
800 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

34

تعداد صحیح

11

تعداد نادرست

0:0:15

میانگین زمان پاسخ دهی


در جای خالی چه حرفی قرار می گیرد؟    «H_ngry: گرسنه»

پاسخ

  

u

«Hungry: گرسنه»

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:2
36 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 2 با 0:0:2
1 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 3 با 0:0:3
1 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 4 با 0:0:3
9 بار نفر اول
92 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 5 با 0:0:3
22 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 6 با 0:0:3
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 7 با 0:0:4
6 بار نفر اول
89 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنرگس رفیع

نرگس رفیع

نفر 8 با 0:0:4
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 9 با 0:0:5
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهآیدا اسكندری

آیدا اسكندری

نفر 10 با 0:0:5
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهغزل نقدیان

غزل نقدیان

نفر 11 با 0:0:6
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهشیوا شهرکی

شیوا شهرکی

نفر 12 با 0:0:6
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهآریا خادمی

آریا خادمی

نفر 13 با 0:0:6
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 14 با 0:0:7
2 بار نفر اول
65 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 15 با 0:0:7
7 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهستایش سحابی

ستایش سحابی

نفر 16 با 0:0:7
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهستایش گل مكانی

ستایش گل مكانی

نفر 17 با 0:0:9
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهستایش ربانی

ستایش ربانی

نفر 18 با 0:0:10
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهپریا جعفریان

پریا جعفریان

نفر 19 با 0:0:10
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمحدثه حسینی

محدثه حسینی

نفر 20 با 0:0:13
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهفاطمه فرجامی

فاطمه فرجامی

نفر 21 با 0:0:14
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 22 با 0:0:15
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمبینا تواضعی

مبینا تواضعی

نفر 23 با 0:0:16
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 24 با 0:0:16
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهریحانه میری نژاد

ریحانه میری نژاد

نفر 25 با 0:0:17
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسیده ساجده شمشیری

سیده ساجده شمشیری

نفر 26 با 0:0:18
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسحر صفری

سحر صفری

نفر 27 با 0:0:18
70 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهپردیس صفای نیکو

پردیس صفای نیکو

نفر 28 با 0:0:24
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 29 با 0:0:24
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 30 با 0:0:27
1 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 31 با 0:0:33
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 32 با 0:0:40
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهسا رجب پورمغانی

مهسا رجب پورمغانی

نفر 33 با 0:0:57
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهعلیرضا یاوری

علیرضا یاوری

نفر 34 با 0:2:23
3 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3

ارسال دیدگاه