سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 130 | ۲۳ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
750 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

35

تعداد صحیح

5

تعداد نادرست

0:0:14

میانگین زمان پاسخ دهی


در جای خالی چه حرفی قرار می گیرد؟    «F_el: احساس کردن»

پاسخ

  

e


برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:2
22 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:3
36 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنرگس رفیع

نرگس رفیع

نفر 3 با 0:0:3
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهیكتا غفوری علوی

یكتا غفوری علوی

نفر 4 با 0:0:3
5 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 5 با 0:0:4
1 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهریحانه شاد

ریحانه شاد

نفر 6 با 0:0:4
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 7 با 0:0:4
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلیرضا یاوری

علیرضا یاوری

نفر 8 با 0:0:4
3 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 9 با 0:0:5
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 10 با 0:0:5
7 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 11 با 0:0:5
6 بار نفر اول
89 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهآیدا اسكندری

آیدا اسكندری

نفر 12 با 0:0:8
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 13 با 0:0:8
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 14 با 0:0:9
2 بار نفر اول
65 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 15 با 0:0:9
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهپریا جعفریان

پریا جعفریان

نفر 16 با 0:0:9
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهفاطمه محمدزاده

فاطمه محمدزاده

نفر 17 با 0:0:11
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهمبینا تواضعی

مبینا تواضعی

نفر 18 با 0:0:12
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهستایش سحابی

ستایش سحابی

نفر 19 با 0:0:12
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 20 با 0:0:15
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 21 با 0:0:16
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهزهرا ذوقی سینی

زهرا ذوقی سینی

نفر 22 با 0:0:17
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهپردیس صفای نیکو

پردیس صفای نیکو

نفر 23 با 0:0:19
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 24 با 0:0:19
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 25 با 0:0:19
1 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآرامش نوروزی

آرامش نوروزی

نفر 26 با 0:0:20
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهمریم شریعتی مقدم

مریم شریعتی مقدم

نفر 27 با 0:0:25
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهسونیا مهرور

سونیا مهرور

نفر 28 با 0:0:27
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 29 با 0:0:28
1 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 30 با 0:0:29
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهملیکا قربانی

ملیکا قربانی

نفر 31 با 0:0:30
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسارا امیری

سارا امیری

نفر 32 با 0:0:32
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمائده رحیمی

مائده رحیمی

نفر 33 با 0:0:35
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهسحر صفری

سحر صفری

نفر 34 با 0:0:44
70 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 35 با 0:0:50
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه