سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 132 | ۲۵ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
700 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

25

تعداد صحیح

17

تعداد نادرست

0:0:18

میانگین زمان پاسخ دهی


در جای خالی چه حرفی قرار می گیرد؟    «Fav_rite: دلخواه»

پاسخ

  

o

«Favorite: دلخواه»

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:2
36 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 2 با 0:0:3
1 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهسونیا مهرور

سونیا مهرور

نفر 3 با 0:0:3
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 4 با 0:0:3
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 5 با 0:0:3
6 بار نفر اول
89 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 6 با 0:0:4
22 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهنرگس رفیع

نرگس رفیع

نفر 7 با 0:0:4
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلیرضا یاوری

علیرضا یاوری

نفر 8 با 0:0:4
3 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهیكتا غفوری علوی

یكتا غفوری علوی

نفر 9 با 0:0:5
5 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 10 با 0:0:5
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 11 با 0:0:6
2 بار نفر اول
65 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپردیس صفای نیکو

پردیس صفای نیکو

نفر 12 با 0:0:6
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمائده برزنونی

مائده برزنونی

نفر 13 با 0:0:6
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهغزل نقدیان

غزل نقدیان

نفر 14 با 0:0:7
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهملیکا قربانی

ملیکا قربانی

نفر 15 با 0:0:7
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 16 با 0:0:11
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 17 با 0:0:13
1 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 18 با 0:0:23
1 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفاطمه فرجامی

فاطمه فرجامی

نفر 19 با 0:0:33
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 20 با 0:0:39
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 21 با 0:0:42
1 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسحر صفری

سحر صفری

نفر 22 با 0:0:46
70 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهسارینا غفوری

سارینا غفوری

نفر 23 با 0:0:47
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهآرامش نوروزی

آرامش نوروزی

نفر 24 با 0:0:53
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 25 با 0:1:5
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
محدثه حسینی  محدثه حسینی
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

????ممنون از سوالات خوبتون ????

ارسال دیدگاه