سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 135 | ۲۸ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
900 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

24

تعداد صحیح

12

تعداد نادرست

0:0:21

میانگین زمان پاسخ دهی


جای خالی را با حرف مناسب تکمیل کنید؟ «Jel_y: ژله»

پاسخ

  

l


برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:2
36 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 2 با 0:0:3
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 3 با 0:0:3
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 4 با 0:0:5
1 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعلیرضا یاوری

علیرضا یاوری

نفر 5 با 0:0:5
3 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 6 با 0:0:6
2 بار نفر اول
65 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 7 با 0:0:6
6 بار نفر اول
89 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنرگس رفیع

نرگس رفیع

نفر 8 با 0:0:7
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 9 با 0:0:9
4 بار نفر اول
81 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهریحانه شاد

ریحانه شاد

نفر 10 با 0:0:10
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 11 با 0:0:12
9 بار نفر اول
92 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهآرامش نوروزی

آرامش نوروزی

نفر 12 با 0:0:12
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 13 با 0:0:14
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 14 با 0:0:18
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهپردیس صفای نیکو

پردیس صفای نیکو

نفر 15 با 0:0:21
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 16 با 0:0:23
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 17 با 0:0:24
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 18 با 0:0:25
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 19 با 0:0:30
1 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهملیکا قربانی

ملیکا قربانی

نفر 20 با 0:0:31
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

نفر 21 با 0:0:33
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 22 با 0:0:34
1 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفاطمه فرجامی

فاطمه فرجامی

نفر 23 با 0:0:55
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 24 با 0:0:58
1 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11

ارسال دیدگاه