سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 136 | ۲۹ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

32

تعداد صحیح

10

تعداد نادرست

0:0:21

میانگین زمان پاسخ دهی


جای خالی را با حرف مناسب تکمیل کنید؟ «St_irs: پله»

پاسخ

  

a


برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:2
22 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:2
36 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 3 با 0:0:3
9 بار نفر اول
92 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 4 با 0:0:3
1 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهیكتا غفوری علوی

یكتا غفوری علوی

نفر 5 با 0:0:4
5 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 6 با 0:0:4
7 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 7 با 0:0:5
1 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 8 با 0:0:6
6 بار نفر اول
89 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 9 با 0:0:9
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفاطمه فرجامی

فاطمه فرجامی

نفر 10 با 0:0:9
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهسونیا مهرور

سونیا مهرور

نفر 11 با 0:0:9
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحسن سبزه بان

محسن سبزه بان

نفر 12 با 0:0:9
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 13 با 0:0:11
1 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 14 با 0:0:13
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 15 با 0:0:15
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقههلن یعقوبی

هلن یعقوبی

نفر 16 با 0:0:15
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهالنا یوسفی

النا یوسفی

نفر 17 با 0:0:16
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 18 با 0:0:16
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 19 با 0:0:17
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهزهرا ذوقی سینی

زهرا ذوقی سینی

نفر 20 با 0:0:24
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهستایش سحابی

ستایش سحابی

نفر 21 با 0:0:28
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 22 با 0:0:29
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهفاطمه دانشگر

فاطمه دانشگر

نفر 23 با 0:0:29
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 24 با 0:0:36
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسارا امیری

سارا امیری

نفر 25 با 0:0:38
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 26 با 0:0:46
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 27 با 0:0:46
1 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپردیس صفای نیکو

پردیس صفای نیکو

نفر 28 با 0:0:48
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 29 با 0:0:58
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقههستی نوروزیان چاپشلو

هستی نوروزیان چاپشلو

نفر 30 با 0:1:15
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسحر صفری

سحر صفری

نفر 31 با 0:1:20
70 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 32 با 0:1:51
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18

ارسال دیدگاه