سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 137 | ۳۰ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
850 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

32

تعداد صحیح

6

تعداد نادرست

0:0:12

میانگین زمان پاسخ دهی


جای خالی را با حرف مناسب تکمیل کنید؟ «C_p: کلاه»

پاسخ

  

a


برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:2
36 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 2 با 0:0:2
7 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 3 با 0:0:2
22 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 4 با 0:0:3
1 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 5 با 0:0:3
1 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 6 با 0:0:3
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 7 با 0:0:4
1 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهیكتا غفوری علوی

یكتا غفوری علوی

نفر 8 با 0:0:4
5 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 9 با 0:0:4
6 بار نفر اول
89 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 10 با 0:0:4
9 بار نفر اول
92 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسونیا مهرور

سونیا مهرور

نفر 11 با 0:0:5
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهریحانه شاد

ریحانه شاد

نفر 12 با 0:0:5
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 13 با 0:0:5
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهغزل نقدیان

غزل نقدیان

نفر 14 با 0:0:5
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسیده ساجده شمشیری

سیده ساجده شمشیری

نفر 15 با 0:0:6
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 16 با 0:0:6
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهستایش ربانی

ستایش ربانی

نفر 17 با 0:0:6
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهنگار دروکی

نگار دروکی

نفر 18 با 0:0:7
2 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنیایش ولی زاده

نیایش ولی زاده

نفر 19 با 0:0:8
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمحسن سبزه بان

محسن سبزه بان

نفر 20 با 0:0:9
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهپرنیا توکلیان

پرنیا توکلیان

نفر 21 با 0:0:9
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 22 با 0:0:9
1 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 23 با 0:0:16
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 24 با 0:0:19
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهفاطمه فرجامی

فاطمه فرجامی

نفر 25 با 0:0:19
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهپردیس صفای نیکو

پردیس صفای نیکو

نفر 26 با 0:0:21
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهسارا امیری

سارا امیری

نفر 27 با 0:0:22
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهفاطمه غفوریان

فاطمه غفوریان

نفر 28 با 0:0:23
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 29 با 0:0:23
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 30 با 0:0:25
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 31 با 0:0:37
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمهسا رجب پورمغانی

مهسا رجب پورمغانی

نفر 32 با 0:0:55
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19

ارسال دیدگاه