سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 138 | ۳۱ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

21

تعداد صحیح

11

تعداد نادرست

0:0:24

میانگین زمان پاسخ دهی


جای خالی را با حرف مناسب تکمیل کنید؟ «Th_rsty: تشنه»

پاسخ

  

i


برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:1
22 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:2
36 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعلیرضا یاوری

علیرضا یاوری

نفر 3 با 0:0:4
3 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 4 با 0:0:4
4 بار نفر اول
81 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 5 با 0:0:5
1 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 6 با 0:0:6
2 بار نفر اول
65 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 7 با 0:0:6
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 8 با 0:0:10
1 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 9 با 0:0:11
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهالنا یوسفی

النا یوسفی

نفر 10 با 0:0:12
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 11 با 0:0:19
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 12 با 0:0:20
1 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفاطمه فرجامی

فاطمه فرجامی

نفر 13 با 0:0:24
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهیگانه بام بری

یگانه بام بری

نفر 14 با 0:0:29
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسیده ساجده شمشیری

سیده ساجده شمشیری

نفر 15 با 0:0:30
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 16 با 0:0:33
1 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 17 با 0:0:34
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهزهرا ذوقی سینی

زهرا ذوقی سینی

نفر 18 با 0:0:37
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهپردیس صفای نیکو

پردیس صفای نیکو

نفر 19 با 0:0:39
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

نفر 20 با 0:0:48
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 21 با 0:0:55
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
سیده ساجده شمشیری  سیده ساجده شمشیری
پاسخ
3 هفته پیش
6 0

سلام متشکرم از مجموعه پرگاس
سوال امروز اشتباه استش گرسنه Hungry است و تشنهthirstyمیشه

ارسال دیدگاه