سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 139 | ۰۱ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

28

تعداد صحیح

6

تعداد نادرست

0:0:14

میانگین زمان پاسخ دهی


جای خالی را با حرف مناسب تکمیل کنید؟ «B_lt: کمربند»

پاسخ

  

e


برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 1 با 0:0:2
1 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:2
36 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 3 با 0:0:2
22 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهنرگس رفیع

نرگس رفیع

نفر 4 با 0:0:3
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 5 با 0:0:4
2 بار نفر اول
65 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 6 با 0:0:4
7 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 7 با 0:0:4
6 بار نفر اول
89 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهسیده ساجده شمشیری

سیده ساجده شمشیری

نفر 8 با 0:0:5
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 9 با 0:0:5
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 10 با 0:0:5
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسارا امیری

سارا امیری

نفر 11 با 0:0:5
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهیگانه بام بری

یگانه بام بری

نفر 12 با 0:0:5
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 13 با 0:0:6
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 14 با 0:0:7
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 15 با 0:0:12
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمبینا تواضعی

مبینا تواضعی

نفر 16 با 0:0:14
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 17 با 0:0:15
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسحر صفری

سحر صفری

نفر 18 با 0:0:16
70 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 19 با 0:0:18
1 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 20 با 0:0:19
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 21 با 0:0:20
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهپردیس صفای نیکو

پردیس صفای نیکو

نفر 22 با 0:0:22
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 23 با 0:0:24
4 بار نفر اول
81 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسارینا غفوری

سارینا غفوری

نفر 24 با 0:0:29
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهنازنین زهرا تمنانلو

نازنین زهرا تمنانلو

نفر 25 با 0:0:29
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:28
برنده مسابقهمائده رحیمی

مائده رحیمی

نفر 26 با 0:0:30
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهریحانه شاد

ریحانه شاد

نفر 27 با 0:0:33
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 28 با 0:0:47
1 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه