سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 143 | ۰۵ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

17

تعداد صحیح

21

تعداد نادرست

0:0:28

میانگین زمان پاسخ دهی


A: Do you ................. live in this village? B: Yes, I do.

پاسخ

  

4

هر سه مورد درست می باشد.

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:2
22 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 2 با 0:0:11
7 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنرگس رفیع

نرگس رفیع

نفر 3 با 0:0:12
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهامیرمحمد خانلقی

امیرمحمد خانلقی

نفر 4 با 0:0:12
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 5 با 0:0:13
9 بار نفر اول
92 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 6 با 0:0:15
2 بار نفر اول
65 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعارفه افتاده

عارفه افتاده

نفر 7 با 0:0:19
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

نفر 8 با 0:0:27
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهپردیس صفای نیکو

پردیس صفای نیکو

نفر 9 با 0:0:27
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 10 با 0:0:28
4 بار نفر اول
81 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 11 با 0:0:29
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنیایش ولی زاده

نیایش ولی زاده

نفر 12 با 0:0:31
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمعصومه ابراهیمی

معصومه ابراهیمی

نفر 13 با 0:0:33
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهآیدا اسكندری

آیدا اسكندری

نفر 14 با 0:0:35
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 15 با 0:0:39
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 16 با 0:0:43
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 17 با 0:1:0
1 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه