سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 144 | ۰۶ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

16

تعداد صحیح

23

تعداد نادرست

0:0:33

میانگین زمان پاسخ دهی


Cheese and butter are ………………. made from milk.

پاسخ

  

3

محصولات: products

برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 1 با 0:0:9
7 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 2 با 0:0:10
9 بار نفر اول
92 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسیده ساجده شمشیری

سیده ساجده شمشیری

نفر 3 با 0:0:17
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 4 با 0:0:20
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 5 با 0:0:20
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 6 با 0:0:21
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 7 با 0:0:21
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمائده رحیمی

مائده رحیمی

نفر 8 با 0:0:25
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 9 با 0:0:27
2 بار نفر اول
65 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهیكتا غفوری علوی

یكتا غفوری علوی

نفر 10 با 0:0:28
5 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 11 با 0:0:32
4 بار نفر اول
81 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 12 با 0:0:37
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 13 با 0:0:43
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 14 با 0:0:44
6 بار نفر اول
89 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 15 با 0:0:45
1 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهپردیس صفای نیکو

پردیس صفای نیکو

نفر 16 با 0:0:55
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6

ارسال دیدگاه