سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 145 | ۰۷ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

27

تعداد صحیح

16

تعداد نادرست

0:0:23

میانگین زمان پاسخ دهی


Which word is different?  

پاسخ

  

4

از لحاظ معنایی with با بقیه متفاوت است.

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:2
36 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 2 با 0:0:2
22 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر 3 با 0:0:4
1 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 4 با 0:0:5
9 بار نفر اول
92 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنرگس رفیع

نرگس رفیع

نفر 5 با 0:0:5
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 6 با 0:0:6
7 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعلیرضا یاوری

علیرضا یاوری

نفر 7 با 0:0:6
3 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقههلیا یزدان نژاد

هلیا یزدان نژاد

نفر 8 با 0:0:6
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 9 با 0:0:7
2 بار نفر اول
65 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 10 با 0:0:7
4 بار نفر اول
81 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 11 با 0:0:7
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهامیرمحمد خانلقی

امیرمحمد خانلقی

نفر 12 با 0:0:8
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهیگانه بام بری

یگانه بام بری

نفر 13 با 0:0:8
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 14 با 0:0:9
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهستایش گل مكانی

ستایش گل مكانی

نفر 15 با 0:0:9
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 16 با 0:0:11
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهستایش ربانی

ستایش ربانی

نفر 17 با 0:0:14
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهپردیس صفای نیکو

پردیس صفای نیکو

نفر 18 با 0:0:14
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 19 با 0:0:15
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 20 با 0:0:16
1 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

نفر 21 با 0:0:25
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهآیدا اسكندری

آیدا اسكندری

نفر 22 با 0:0:26
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهحمیدرضا مهدی زاده بختیاری

حمیدرضا مهدی زاده بختیاری

نفر 23 با 0:0:31
1 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 24 با 0:0:34
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 25 با 0:0:34
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسحر صفری

سحر صفری

نفر 26 با 0:0:46
70 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 27 با 0:0:58
1 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه