سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 147 | ۰۹ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

22

تعداد صحیح

17

تعداد نادرست

0:0:21

میانگین زمان پاسخ دهی


A: Do you like ........... ? B: Yes, I go to the ………………. every evening.

پاسخ

  

4

gym: باشگاه ورزشی

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:3
22 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهیكتا غفوری علوی

یكتا غفوری علوی

نفر 2 با 0:0:3
5 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر 3 با 0:0:9
1 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 4 با 0:0:11
2 بار نفر اول
65 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 5 با 0:0:12
7 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 6 با 0:0:12
1 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفاطمه جعفری

فاطمه جعفری

نفر 7 با 0:0:12
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهیگانه بام بری

یگانه بام بری

نفر 8 با 0:0:13
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهعلیرضا یاوری

علیرضا یاوری

نفر 9 با 0:0:13
3 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 10 با 0:0:14
6 بار نفر اول
89 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 11 با 0:0:15
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعارفه زمانیان

عارفه زمانیان

نفر 12 با 0:0:15
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهملیکا قربانی

ملیکا قربانی

نفر 13 با 0:0:15
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 14 با 0:0:15
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 15 با 0:0:15
36 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمحسن سبزه بان

محسن سبزه بان

نفر 16 با 0:0:16
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرشته سادات اشرف موسوی

فرشته سادات اشرف موسوی

نفر 17 با 0:0:16
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهنگین یاقوتی

نگین یاقوتی

نفر 18 با 0:0:17
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهزهرا ذوقی سینی

زهرا ذوقی سینی

نفر 19 با 0:0:34
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 20 با 0:0:35
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهسارا امیری

سارا امیری

نفر 21 با 0:0:40
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهریحانه شاد

ریحانه شاد

نفر 22 با 0:1:5
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه