سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 149 | ۱۱ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

21

تعداد صحیح

12

تعداد نادرست

0:0:25

میانگین زمان پاسخ دهی


Mr. Brad is good at ............ funny stories. I like him.

پاسخ

  

3

آقای برد در گفتن داستان های بامزه مهارت دارد. من او را دوست دارم.  ۱) کار کردن  ۲) سوار شدن  ۴) انجام دادن

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:2
48 بار نفر اول
121 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر 2 با 0:0:6
2 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 3 با 0:0:7
9 بار نفر اول
79 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 4 با 0:0:8
9 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 5 با 0:0:8
4 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنرگس رفیع

نرگس رفیع

نفر 6 با 0:0:8
1 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 7 با 0:0:11
5 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنگین یاقوتی

نگین یاقوتی

نفر 8 با 0:0:11
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 9 با 0:0:11
9 بار نفر اول
117 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهکتایون متین راد

کتایون متین راد

نفر 10 با 0:0:12
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 11 با 0:0:12
2 بار نفر اول
94 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیناز میرشاهی

آیناز میرشاهی

نفر 12 با 0:0:14
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 13 با 0:0:15
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 14 با 0:0:16
1 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 15 با 0:0:17
3 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهیگانه بام بری

یگانه بام بری

نفر 16 با 0:0:20
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

نفر 17 با 0:0:24
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 18 با 0:0:32
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 19 با 0:0:36
1 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 20 با 0:0:47
1 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده ساجده شمشیری

سیده ساجده شمشیری

نفر 21 با 0:0:48
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه