سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 150 | ۱۲ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

26

تعداد صحیح

11

تعداد نادرست

0:0:21

میانگین زمان پاسخ دهی


The school football team has eighteen ..........

پاسخ

  

4

تیم فوتبال مدرسه هجده عضو دارد.  ۱) مشکل  ۲) کارگر ۳) جا، مکان

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:2
22 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر 2 با 0:0:7
1 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 3 با 0:0:8
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 4 با 0:0:9
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهکتایون متین راد

کتایون متین راد

نفر 5 با 0:0:9
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهعلیرضا یاوری

علیرضا یاوری

نفر 6 با 0:0:9
3 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 7 با 0:0:11
2 بار نفر اول
65 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 8 با 0:0:11
6 بار نفر اول
89 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهحمیدرضا مهدی زاده بختیاری

حمیدرضا مهدی زاده بختیاری

نفر 9 با 0:0:11
1 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 10 با 0:0:11
4 بار نفر اول
81 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهریحانه شاد

ریحانه شاد

نفر 11 با 0:0:11
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 12 با 0:0:13
1 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 13 با 0:0:13
36 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفرشته سادات اشرف موسوی

فرشته سادات اشرف موسوی

نفر 14 با 0:0:14
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 15 با 0:0:14
1 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمبینا تواضعی

مبینا تواضعی

نفر 16 با 0:0:22
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهیگانه بام بری

یگانه بام بری

نفر 17 با 0:0:25
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 18 با 0:0:26
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهآیدا اسكندری

آیدا اسكندری

نفر 19 با 0:0:26
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 20 با 0:0:28
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر 21 با 0:0:28
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

نفر 22 با 0:0:30
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 23 با 0:0:31
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهفاطمه جعفری

فاطمه جعفری

نفر 24 با 0:0:34
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 25 با 0:0:42
1 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهزهرا ذوقی سینی

زهرا ذوقی سینی

نفر 26 با 0:1:2
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10

ارسال دیدگاه