سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 151 | ۱۳ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

20

تعداد صحیح

14

تعداد نادرست

0:0:26

میانگین زمان پاسخ دهی


The qualities that a person has that make them different from other people are called “.............”.  

پاسخ

  

3

 ویژگی هایی که یک شخص دارد و او را با افراد دیگر متفاوت می سازد «شخصیت» نامیده می شود.

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:2
22 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 2 با 0:0:9
9 بار نفر اول
92 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 3 با 0:0:10
1 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 4 با 0:0:12
2 بار نفر اول
65 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 5 با 0:0:12
1 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 6 با 0:0:12
6 بار نفر اول
89 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنگین یاقوتی

نگین یاقوتی

نفر 7 با 0:0:13
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 8 با 0:0:13
4 بار نفر اول
81 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 9 با 0:0:18
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

نفر 10 با 0:0:22
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهریحانه پورصفر

ریحانه پورصفر

نفر 11 با 0:0:27
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 12 با 0:0:32
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهمعصومه ابراهیمی

معصومه ابراهیمی

نفر 13 با 0:0:38
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهآیدا اسكندری

آیدا اسكندری

نفر 14 با 0:0:38
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمبینا تواضعی

مبینا تواضعی

نفر 15 با 0:0:40
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفاطمه جعفری

فاطمه جعفری

نفر 16 با 0:0:43
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 17 با 0:0:47
1 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر 18 با 0:0:53
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 19 با 0:0:54
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهملیکا قربانی

ملیکا قربانی

نفر 20 با 0:0:56
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه