سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 152 | ۱۴ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

22

تعداد صحیح

6

تعداد نادرست

0:0:17

میانگین زمان پاسخ دهی


Can you help me? Can i .......... my library card, please?

پاسخ

  

1

آیا می توانید به من کمک کنید؟ آیا من می توانم کارت کتابخانه ام را داشته باشم (بگیرم)، لطفا؟  ۲) نقاشی کردن  ۳) شنا کردن  ۴) بازی کردن

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:2
22 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 2 با 0:0:2
6 بار نفر اول
89 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 3 با 0:0:3
36 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر 4 با 0:0:5
1 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 5 با 0:0:7
1 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 6 با 0:0:7
9 بار نفر اول
92 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

نفر 7 با 0:0:7
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهحمیدرضا مهدی زاده بختیاری

حمیدرضا مهدی زاده بختیاری

نفر 8 با 0:0:9
1 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 9 با 0:0:9
7 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 10 با 0:0:10
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 11 با 0:0:11
4 بار نفر اول
81 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهیكتا غفوری علوی

یكتا غفوری علوی

نفر 12 با 0:0:11
5 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 13 با 0:0:12
1 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 14 با 0:0:13
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپردیس صفای نیکو

پردیس صفای نیکو

نفر 15 با 0:0:13
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 16 با 0:0:13
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 17 با 0:0:15
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهسارا امیری

سارا امیری

نفر 18 با 0:0:28
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمحدثه حسینی

محدثه حسینی

نفر 19 با 0:0:29
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 20 با 0:0:29
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 21 با 0:0:31
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 22 با 0:0:41
1 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
حمیدرضا مهدی زاده بختیاری  حمیدرضا مهدی زاده بختیاری
پاسخ
1 هفته پیش
5 1

ببخشید یک سوال فنی داشتم
چجوری میشه نفر اول هر روز با دوثانیست خب ماهم آدمیم دیگه الان بقیه با چه شوقی باید شرکت کنن نفر اول اصلا سوال رو می خونه؟می دونه چی نوشته؟
لطفا یک قانونی تصویب کنین که کمتر از چهار ثانیه نشه پیام داد که حداقل فرد بتونه سوال رو بخونه
ممنون از عوامل پرگاس

تیم پشتیبانی پرگاس

وقت بخیر، حتما بررسی میشه. ممنون از همراهی شما.

ارسال دیدگاه