سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 154 | ۱۶ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,050 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

26

تعداد شرکت کنندگان

21

تعداد صحیح

5

تعداد نادرست

0:0:19

میانگین زمان پاسخ دهی


We always do our ........... in the evening.

پاسخ

  

1

ما همیشه تکلیفمان را در عصر انجام می دهیم. ۳) خویشاوند  ۴) شرکت

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:2
48 بار نفر اول
121 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 2 با 0:0:2
22 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 3 با 0:0:4
9 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلیرضا یاوری

علیرضا یاوری

نفر 4 با 0:0:6
4 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 5 با 0:0:6
2 بار نفر اول
94 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 6 با 0:0:7
4 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 7 با 0:0:7
9 بار نفر اول
79 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 8 با 0:0:8
1 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 9 با 0:0:9
5 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر 10 با 0:0:9
2 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 11 با 0:0:10
5 بار نفر اول
99 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 12 با 0:0:11
3 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهزهرا ذوقی سینی

زهرا ذوقی سینی

نفر 13 با 0:0:12
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

نفر 14 با 0:0:14
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 15 با 0:0:15
76 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 16 با 0:0:19
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 17 با 0:0:28
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهریحانه شاد

ریحانه شاد

نفر 18 با 0:0:30
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 19 با 0:0:46
1 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 20 با 0:0:56
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهفاطمه جعفری

فاطمه جعفری

نفر 21 با 0:1:2
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9

ارسال دیدگاه