سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 156 | ۱۸ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

26

تعداد صحیح

8

تعداد نادرست

0:0:24

میانگین زمان پاسخ دهی


به حیوان داخل تصویر در زبان انگلیسی چه می گویند؟

پاسخ

  

goat

goat: بز

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:4
48 بار نفر اول
121 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 2 با 0:0:5
22 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 3 با 0:0:7
9 بار نفر اول
117 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 4 با 0:0:8
5 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 5 با 0:0:8
5 بار نفر اول
99 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 6 با 0:0:8
9 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 7 با 0:0:9
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 8 با 0:0:10
4 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنرگس رفیع

نرگس رفیع

نفر 9 با 0:0:11
1 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفاطمه جعفری

فاطمه جعفری

نفر 10 با 0:0:14
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 11 با 0:0:17
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 12 با 0:0:21
1 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپردیس صفای نیکو

پردیس صفای نیکو

نفر 13 با 0:0:22
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 14 با 0:0:25
7 بار نفر اول
104 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 15 با 0:0:28
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهسحر صفری

سحر صفری

نفر 16 با 0:0:30
89 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 17 با 0:0:35
82 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهریحانه شاد

ریحانه شاد

نفر 18 با 0:0:35
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

نفر 19 با 0:0:36
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 20 با 0:0:36
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 21 با 0:0:37
1 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 22 با 0:0:39
1 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 23 با 0:0:40
2 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهملیکا قربانی

ملیکا قربانی

نفر 24 با 0:0:41
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 25 با 0:0:44
3 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهیاسمن خدادادی

یاسمن خدادادی

نفر 26 با 0:0:48
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:48

ارسال دیدگاه