سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 159 | ۲۱ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,050 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

23

تعداد صحیح

8

تعداد نادرست

0:0:20

میانگین زمان پاسخ دهی


به حیوان داخل تصویر در زبان انگلیسی چه می گویند؟

پاسخ

  

pig

pig: خوک

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:3
48 بار نفر اول
121 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 2 با 0:0:3
22 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 3 با 0:0:4
9 بار نفر اول
117 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 4 با 0:0:6
1 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 5 با 0:0:6
4 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 6 با 0:0:8
9 بار نفر اول
79 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 7 با 0:0:9
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 8 با 0:0:10
1 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر 9 با 0:0:11
2 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 10 با 0:0:12
2 بار نفر اول
94 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 11 با 0:0:15
1 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 12 با 0:0:20
1 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 13 با 0:0:21
76 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 14 با 0:0:22
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 15 با 0:0:22
3 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

نفر 16 با 0:0:25
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهسحر صفری

سحر صفری

نفر 17 با 0:0:27
89 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهسونیا مهرور

سونیا مهرور

نفر 18 با 0:0:28
3 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفاطمه جعفری

فاطمه جعفری

نفر 19 با 0:0:29
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 20 با 0:0:32
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 21 با 0:0:37
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهزهرا ذوقی سینی

زهرا ذوقی سینی

نفر 22 با 0:0:38
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهمائده رحیمی

مائده رحیمی

نفر 23 با 0:1:2
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8

ارسال دیدگاه