سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 161 | ۲۳ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

24

تعداد شرکت کنندگان

18

تعداد صحیح

6

تعداد نادرست

0:0:21

میانگین زمان پاسخ دهی


به حیوان داخل تصویر در زبان انگلیسی چه می گویند؟

پاسخ

  

duck

duck: اردک

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 1 با 0:0:5
5 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 2 با 0:0:5
22 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 3 با 0:0:7
9 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنگار دروکی

نگار دروکی

نفر 4 با 0:0:7
2 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 5 با 0:0:15
2 بار نفر اول
94 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 6 با 0:0:15
1 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 7 با 0:0:16
1 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهموژان مرادی

موژان مرادی

نفر 8 با 0:0:17
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 9 با 0:0:18
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 10 با 0:0:19
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهفاطمه جعفری

فاطمه جعفری

نفر 11 با 0:0:22
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهسحر صفری

سحر صفری

نفر 12 با 0:0:25
89 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهکیانا رضائی

کیانا رضائی

نفر 13 با 0:0:31
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 14 با 0:0:33
1 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 15 با 0:0:36
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 16 با 0:0:38
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهحمیدرضا مهدی زاده بختیاری

حمیدرضا مهدی زاده بختیاری

نفر 17 با 0:0:45
1 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهعلیرضا خالقی

علیرضا خالقی

نفر 18 با 0:0:45
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
علیرضا یاوری  علیرضا یاوری
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

آه اشتباهی به جای c زدم x????????

ارسال دیدگاه