سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 167 | ۲۹ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
800 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

34

تعداد صحیح

1

تعداد نادرست

0:0:11

میانگین زمان پاسخ دهی


در زبان انگلیسی به «چای» چه می گویند؟

پاسخ

  

tea

Tea: چای

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 1 با 0:0:3
5 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 2 با 0:0:3
22 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 3 با 0:0:3
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 4 با 0:0:3
48 بار نفر اول
121 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعلیرضا یاوری

علیرضا یاوری

نفر 5 با 0:0:3
4 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 6 با 0:0:3
9 بار نفر اول
117 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 7 با 0:0:4
9 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 8 با 0:0:5
1 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 9 با 0:0:5
5 بار نفر اول
99 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهسونیا مهرور

سونیا مهرور

نفر 10 با 0:0:5
3 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 11 با 0:0:5
9 بار نفر اول
79 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 12 با 0:0:5
7 بار نفر اول
104 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 13 با 0:0:6
2 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنرگس رفیع

نرگس رفیع

نفر 14 با 0:0:7
1 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 15 با 0:0:8
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا جعفریان

پریا جعفریان

نفر 16 با 0:0:8
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهسحر صفری

سحر صفری

نفر 17 با 0:0:9
89 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهملیکا قربانی

ملیکا قربانی

نفر 18 با 0:0:9
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 19 با 0:0:9
2 بار نفر اول
94 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهزهرا ذوقی سینی

زهرا ذوقی سینی

نفر 20 با 0:0:9
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

نفر 21 با 0:0:9
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهپرنیان جنگی

پرنیان جنگی

نفر 22 با 0:0:10
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهفاطمه جعفری

فاطمه جعفری

نفر 23 با 0:0:10
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهمهدیه کلاته میمری

مهدیه کلاته میمری

نفر 24 با 0:0:10
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 25 با 0:0:10
1 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 26 با 0:0:11
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهستایش ربانی

ستایش ربانی

نفر 27 با 0:0:11
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 28 با 0:0:13
1 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 29 با 0:0:14
76 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 30 با 0:0:20
3 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر 31 با 0:0:20
2 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 32 با 0:0:22
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 33 با 0:0:22
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهسارا امیری

سارا امیری

نفر 34 با 0:0:55
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه