سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 169 | ۳۱ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

23

تعداد صحیح

9

تعداد نادرست

0:0:20

میانگین زمان پاسخ دهی


در زبان انگلیسی به «شکلات» چه می گویند؟

پاسخ

  

chocolate

Chocolate: شکلات

برنده مسابقهنرگس رفیع

نرگس رفیع

نفر 1 با 0:0:3
1 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 2 با 0:0:5
9 بار نفر اول
117 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 3 با 0:0:5
7 بار نفر اول
104 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 4 با 0:0:6
22 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهعلیرضا یاوری

علیرضا یاوری

نفر 5 با 0:0:7
4 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 6 با 0:0:8
9 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفاطمه جعفری

فاطمه جعفری

نفر 7 با 0:0:9
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 8 با 0:0:9
4 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهیكتا غفوری علوی

یكتا غفوری علوی

نفر 9 با 0:0:15
5 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهزهرا ذوقی سینی

زهرا ذوقی سینی

نفر 10 با 0:0:16
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهسروناز شرفی پور

سروناز شرفی پور

نفر 11 با 0:0:17
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 12 با 0:0:18
2 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 13 با 0:0:20
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهملیکا قربانی

ملیکا قربانی

نفر 14 با 0:0:21
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 15 با 0:0:23
1 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 16 با 0:0:27
1 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه کلاته میمری

مهدیه کلاته میمری

نفر 17 با 0:0:30
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسحر صفری

سحر صفری

نفر 18 با 0:0:31
89 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 19 با 0:0:36
82 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 20 با 0:0:40
2 بار نفر اول
94 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 21 با 0:0:42
1 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

نفر 22 با 0:0:52
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 23 با 0:0:56
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه