سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 170 | ۰۱ خرداد ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

32

تعداد صحیح

9

تعداد نادرست

0:0:21

میانگین زمان پاسخ دهی


در زبان انگلیسی به «خلبان» چه می گویند؟

پاسخ

  

pilot


برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:2
48 بار نفر اول
121 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 2 با 0:0:3
22 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهعلیرضا یاوری

علیرضا یاوری

نفر 3 با 0:0:3
4 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 4 با 0:0:4
9 بار نفر اول
117 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 5 با 0:0:4
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 6 با 0:0:4
9 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 7 با 0:0:6
1 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 8 با 0:0:7
5 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهکیانا رضائی

کیانا رضائی

نفر 9 با 0:0:7
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهغزل نقدیان

غزل نقدیان

نفر 10 با 0:0:8
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 11 با 0:0:8
4 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 12 با 0:0:10
5 بار نفر اول
99 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر 13 با 0:0:11
2 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهزهرا ذوقی سینی

زهرا ذوقی سینی

نفر 14 با 0:0:14
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهیاسمن میثمی نسب

یاسمن میثمی نسب

نفر 15 با 0:0:18
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 16 با 0:0:19
1 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمعصومه ابراهیمی

معصومه ابراهیمی

نفر 17 با 0:0:21
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهسحر صفری

سحر صفری

نفر 18 با 0:0:21
89 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهعارفه زمانیان

عارفه زمانیان

نفر 19 با 0:0:21
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهریحانه زمانی

ریحانه زمانی

نفر 20 با 0:0:21
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 21 با 0:0:24
1 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 22 با 0:0:25
1 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 23 با 0:0:25
76 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

نفر 24 با 0:0:29
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 25 با 0:0:30
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسونیا مهرور

سونیا مهرور

نفر 26 با 0:0:31
3 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 27 با 0:0:35
3 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 28 با 0:0:36
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 29 با 0:0:44
2 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 30 با 0:0:54
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 31 با 0:0:55
82 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسیده ریحانه رضوی نسب

سیده ریحانه رضوی نسب

نفر 32 با 0:0:55
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
یاسمن میثمی نسب  یاسمن میثمی نسب
پاسخ
4 هفته پیش
0 0

عالی بود ????????❣️

ملیکا قربانی  ملیکا قربانی
پاسخ
4 هفته پیش
0 0

من زدم the pilot ????????

تیم پشتیبانی پرگاس

باید pilot می زدی!😅

ملیکا قربانی  ملیکا قربانی
پاسخ
4 هفته پیش
0 0

اوکی ????????????

ارسال دیدگاه