سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 171 | ۰۲ خرداد ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

37

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:0:26

میانگین زمان پاسخ دهی


در زبان انگلیسی به «گل فروش» چه می گویند؟

پاسخ

  

florist

florist: گل فروش

برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 1 با 0:0:7
9 بار نفر اول
79 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 2 با 0:0:7
22 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 3 با 0:0:9
1 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 4 با 0:0:12
5 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 5 با 0:0:13
48 بار نفر اول
121 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 6 با 0:0:15
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 7 با 0:0:15
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهزهرا ذوقی سینی

زهرا ذوقی سینی

نفر 8 با 0:0:16
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 9 با 0:0:16
5 بار نفر اول
99 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 10 با 0:0:16
9 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهستایش ربانی

ستایش ربانی

نفر 11 با 0:0:17
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر 12 با 0:0:20
2 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفاطمه غفوریان

فاطمه غفوریان

نفر 13 با 0:0:21
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 14 با 0:0:21
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 15 با 0:0:21
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر 16 با 0:0:25
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهیكتا غفوری علوی

یكتا غفوری علوی

نفر 17 با 0:0:25
5 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 18 با 0:0:28
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 19 با 0:0:29
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهمهدیه کلاته میمری

مهدیه کلاته میمری

نفر 20 با 0:0:29
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 21 با 0:0:29
7 بار نفر اول
104 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفاطمه جعفری

فاطمه جعفری

نفر 22 با 0:0:30
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 23 با 0:0:30
9 بار نفر اول
117 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 24 با 0:0:30
4 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

نفر 25 با 0:0:31
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهسارا امیری

سارا امیری

نفر 26 با 0:0:31
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهملیکا قربانی

ملیکا قربانی

نفر 27 با 0:0:34
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمعصومه ابراهیمی

معصومه ابراهیمی

نفر 28 با 0:0:35
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهکیانا رضائی

کیانا رضائی

نفر 29 با 0:0:37
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهیاسمن میثمی نسب

یاسمن میثمی نسب

نفر 30 با 0:0:38
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 31 با 0:0:40
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 32 با 0:0:40
1 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 33 با 0:0:42
82 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 34 با 0:0:43
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 35 با 0:0:46
1 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 36 با 0:0:47
3 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 37 با 0:1:4
2 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2

ارسال دیدگاه