سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 176 | ۰۷ خرداد ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

34

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:24

میانگین زمان پاسخ دهی


در زبان انگلیسی به «دندانپزشک» چه می گویند؟

پاسخ

  

dentist

dentist: دندانپزشک

برنده مسابقهعلیرضا یاوری

علیرضا یاوری

نفر 1 با 0:0:20
4 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 2 با 0:0:20
5 بار نفر اول
99 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

نفر 3 با 0:0:20
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 4 با 0:0:21
5 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر 5 با 0:0:21
2 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 6 با 0:0:21
4 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهیاسمن میثمی نسب

یاسمن میثمی نسب

نفر 7 با 0:0:21
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 8 با 0:0:21
9 بار نفر اول
79 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 9 با 0:0:21
9 بار نفر اول
117 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 10 با 0:0:21
1 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 11 با 0:0:22
1 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 12 با 0:0:22
1 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 13 با 0:0:22
76 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 14 با 0:0:22
7 بار نفر اول
104 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 15 با 0:0:22
48 بار نفر اول
121 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهیكتا غفوری علوی

یكتا غفوری علوی

نفر 16 با 0:0:22
5 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 17 با 0:0:23
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفاطمه جعفری

فاطمه جعفری

نفر 18 با 0:0:24
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهسحر صفری

سحر صفری

نفر 19 با 0:0:25
89 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهملیکا قربانی

ملیکا قربانی

نفر 20 با 0:0:25
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 21 با 0:0:25
2 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهستایش غلامی

ستایش غلامی

نفر 22 با 0:0:25
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:25
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 23 با 0:0:27
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 24 با 0:0:27
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهستایش ربانی

ستایش ربانی

نفر 25 با 0:0:30
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهزهرا ذوقی سینی

زهرا ذوقی سینی

نفر 26 با 0:0:31
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهمهدیه کلاته میمری

مهدیه کلاته میمری

نفر 27 با 0:0:33
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 28 با 0:0:33
1 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 29 با 0:0:34
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 30 با 0:0:36
3 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 31 با 0:0:40
1 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 32 با 0:0:40
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 33 با 0:0:42
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 34 با 0:0:44
2 بار نفر اول
94 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه