سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 293


راهنما
دعوت دوستان

سوال 293 | ۰۱ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,350 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

24

تعداد شرکت کنندگان

17

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:0:24

میانگین زمان پاسخ دهی


We're ............ our backpacks today. We are going to our mountain village soon.

پاسخ

  

4

(گزینه  4) امروز ما در حال بستن کوله پشتی هایمان هستیم. ما به زودی به روستای کوهستانی مان می رویم.
 ۱) سفر کردن
 ۲) فرود آمدن
۳) حدس زدن

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:6
74 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 2 با 0:0:6
61 بار نفر اول
206 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 3 با 0:0:6
6 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 4 با 0:0:6
6 بار نفر اول
144 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 5 با 0:0:6
1 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 6 با 0:0:7
13 بار نفر اول
158 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 7 با 0:0:8
9 بار نفر اول
171 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 8 با 0:0:10
6 بار نفر اول
142 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفاطمه زاهدی

فاطمه زاهدی

نفر 9 با 0:0:10
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 10 با 0:0:11
15 بار نفر اول
177 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 11 با 0:0:15
10 بار نفر اول
102 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 12 با 0:0:24
3 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 13 با 0:0:29
5 بار نفر اول
202 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسیده محدثه حسینی

سیده محدثه حسینی

نفر 14 با 0:0:48
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهسیده سارا جلائی

سیده سارا جلائی

نفر 15 با 0:0:57
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 16 با 0:0:59
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 17 با 0:1:0
3 بار نفر اول
107 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه