سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 294


راهنما
دعوت دوستان

سوال 294 | ۰۲ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,450 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

21

تعداد شرکت کنندگان

17

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:14

میانگین زمان پاسخ دهی


Let's ........... a nice restaurant near the hotel.

پاسخ

  

1

 (گزینه   1) بیا یک رستوران خوب نزدیک هتل پیدا کنیم.
 ۲) سوار شدن
 ۳) صحبت کردن
۴) کمک کردن

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 1 با 0:0:6
15 بار نفر اول
177 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 2 با 0:0:6
13 بار نفر اول
158 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 3 با 0:0:6
3 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 4 با 0:0:6
61 بار نفر اول
206 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 5 با 0:0:6
74 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 6 با 0:0:6
6 بار نفر اول
144 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 7 با 0:0:6
6 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 8 با 0:0:8
1 بار نفر اول
113 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 9 با 0:0:8
10 بار نفر اول
102 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 10 با 0:0:9
6 بار نفر اول
142 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 11 با 0:0:10
5 بار نفر اول
202 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفاطمه زاهدی

فاطمه زاهدی

نفر 12 با 0:0:11
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمائده زاهدی

مائده زاهدی

نفر 13 با 0:0:13
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 14 با 0:0:13
1 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 15 با 0:0:21
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسیده محدثه حسینی

سیده محدثه حسینی

نفر 16 با 0:0:38
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهستایش غلامی

ستایش غلامی

نفر 17 با 0:1:0
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:25

ارسال دیدگاه