سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 300


راهنما
دعوت دوستان

سوال 300 | ۰۸ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,350 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

20

تعداد شرکت کنندگان

14

تعداد صحیح

6

تعداد نادرست

0:0:21

میانگین زمان پاسخ دهی


Excuse me? Do you speak ...........? I need some help.

پاسخ

  

4

 (گزینه   4)  ببخشید؟ آیا شما آلمانی صحبت می کنید؟ من به کمک نیاز دارم.
 1) بلیط
 ۲) ایران
 ۳) چیز

برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 1 با 0:0:6
10 بار نفر اول
102 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 2 با 0:0:6
13 بار نفر اول
158 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 3 با 0:0:6
9 بار نفر اول
171 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 4 با 0:0:6
61 بار نفر اول
206 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 5 با 0:0:7
5 بار نفر اول
202 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 6 با 0:0:7
6 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 7 با 0:0:9
15 بار نفر اول
177 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلی متین فر

علی متین فر

نفر 8 با 0:0:9
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 9 با 0:0:12
3 بار نفر اول
107 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفرشته سادات اشرف موسوی

فرشته سادات اشرف موسوی

نفر 10 با 0:0:12
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهفاطمه مدیری

فاطمه مدیری

نفر 11 با 0:0:18
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهسیده محدثه حسینی

سیده محدثه حسینی

نفر 12 با 0:0:40
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 13 با 0:0:51
1 بار نفر اول
113 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 14 با 0:0:59
1 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

کمی سخت بود????

ارسال دیدگاه