سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 98 | ۲۱ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

30

تعداد صحیح

3

تعداد نادرست

0:0:13

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره در تصویر مربوط به «donut shop» است؟

پاسخ

  

20

دونات فروشی

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر اول (با 0:0:3)
27 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر دوم (با 0:0:4)
10 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر سوم (با 0:0:5)
1 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر چهارم (با 0:0:5)
8 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهرایحه رئوفی پور

رایحه رئوفی پور

نفر پنجم (با 0:0:5)
2 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3

ارسال دیدگاه