آفرینش همه تنبیه خداوند دل است

سوالات رفع اشکال


1- بر پایه ی واژه نامه ی کتاب درسی «سخن گو، سختی و خرسند» به ترتیب با «قائل، مشقّت و قانع» مترادف هستند. این سه واژه ی مترادف، دارای حرف مشترک «ق» هستند. بر پایه واژه نامه کتاب درسی، در همه گزینه ها مترادف سه واژه ی ذکرشده، حرف مشترک مشخص شده را دارند، به جز گزینه ................... .
فارسی
نهم متوسطه
۲۲:۱۶ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷