ازمعدن تاخانه

سوالات رفع اشکال


1- جداسازی اتم های اکسیژن از سنگ معدن آهن چگونه تغییری است؟
علوم
هفتم متوسطه
۲۲:۵۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
2- علت کاربرد کدام یک از مواد اولیه زیر، در تولید کارد و چنگال های مختلف به درستی بیان نشده است؟
 
علوم
هفتم متوسطه
۱۹:۰۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱