اعداد صحیح و گویا

سوالات رفع اشکال


1- صورت و مخرج کسری عددهای صحیح منفی هستند. صورت یک واحد از مخرج بیش‌تر است. کدام حکم درست است؟
ریاضی
هشتم متوسطه
۲۱:۱۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
2- اگر باشد، بیش‌ترین مقداری که    می‌تواند باشد چقدر است؟
   
ریاضی
هشتم متوسطه
۲۱:۱۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
3- حاصل عبارت  کدام است؟
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۲:۴۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
4- اعداد  را به ترتیب روی تخته نوشته ایم. دو عدد ابتدایی را انتخاب کرده  می نامیم و به جای دو عدد  ، عبارت  را می نویسیم و این حاصل را با عدد بعدی در نظر گرفته و به جای این ها همان عبارت به دست آمده را می نویسیم. با تکرار این عملیات پس از 99 بار، فقط یک عدد روی تخته می ماند، آن عدد کدام است؟ 
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۳:۵۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
5- در مسابقات فوتبال اگر تیمی 7 گل زده باشد و 10 گل خورده باشد، تفاضل گل آن می‌شود  یعنی گل‌های زده منهای گل‌های خورده. در یک تورنمنت هشت تیم شرکت کرده‌اند. پس از چند بازی، تفاضل گل 7 تیم عبارت است از: ، در این صورت تفاضل گل تیم هشتم کدام است؟  
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۳:۴۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
6- ساده شده‌ی عبارت روبه رو کدام است؟                              

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۳:۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
7-

سلام ، عصر بخیر .

چه طوری باید عدد گویا مساوی رو بدست آورد ؟ 

مگه نمی تونیم ۰.۱۸ رو به کسر هجده صدم تبدیل کنیم ؟؟؟ 

ریاضی
هشتم متوسطه
۱۶:۵۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
8- مقداری آب درون ظرفی موجود است. ابتدا  آب را خالی می کنیم، سپس معادل آب باقی مانده به آن اضافه می کنیم، از نتیجه مقدار خاصی را کم می کنیم. اگر  آب باقی مانده را خارج کنیم،  آب اولیه در ظرف می ماند، مقدار خاصی را که در مرحله ی سوم کم کرده ایم، چند درصد آب موجود در ظرف بوده است؟ 
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۲۰:۳۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
9- اگر   باشد، مقدار  در کدام گزینه آمده است؟      
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
10- حاصل عبارت زیر چند است؟
A=۴۹۹_۴۹۷+۴۹۵_۴۹۳.......+۳_۱
الف)۲
ب)۲۵۰
ج)۴۹۶
د)۴۹۸
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۰:۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
11- دو تاس داریم که روی وجه‌های هر کدام اعداد 1- ، 2، 3-، 4، 5- و 6 نوشته شده است. هر دو تاس را پرتاب می‌کنیم و عددهای روی آنها را با هم جمع می‌کنیم. کدام گزینه نمی‌تواند حاصل جمع به دست آمده باشد؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۲:۳۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
12-

قرینه هر عدد صحیح نامنفی از خودش............. است

الف) بزرگتر              ب)کوچکتر

ج) شاید بزرگتر و شاید کوچکتر            د)هیچکدام

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۰۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
13-

سلام من این سوال رو متوجه نمیشم لطفا روش حل شو برایم توضیح دهید ممنون

ریاضی
نهم متوسطه
۱۶:۴۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
14- عبارت  برابر است با:  
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۲۲:۴۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
15-  یک عدد صحیح منفی است. کدام عبارت بزرگ‌ترین مقدار را دارد؟
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۲:۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
16- اگر داشته باشیم:  و ، حاصل B×A کدام است؟
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۲۲:۰۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
17- از مجموع دانش آموزان یک کلاس، نصف آن ها مشغول مطالعه ی ریاضی و یک چهارم آن ها مشغول مطالعه فیزیک و یک هفتم آن ها مشغول مطالعه شیمی و سه نفر نیز غایب هستند. تعداد کل دانش آموزان کلاس بر کدام عدد بخش پذیر است؟ 
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۲۰:۲۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
18- حاصل  کدام است؟
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۲۰:۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
19- جدولی را تا سطر چهارم به شکل روبه رو نوشته ایم. اگر جدول را تا سطر 1393 ادامه دهیم، مجموع کل اعداد جدول برابر است با:    
                                                                                                             
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۳:۰۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
20- مقدار  کدام است؟                       

ریاضی
هشتم متوسطه
۱۹:۵۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
21- سلام خسته نباشید میشه لطفا درباره این مثال در تصویر توضیح دهید ????????!!!؟؟؟
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۸:۵۳ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
22- کدام یک از جمله های زیر نادرست است؟ 
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۲۲:۴۹ ۱۳۹۹/۰۹/۲۱
23- مقداری آب درون ظرفی موجود است. ابتدا  آب را خالی می کنیم، سپس معادل آب باقی مانده به آن اضافه می کنیم، از نتیجه مقدار خاصی را کم می کنیم. اگر  آب باقی مانده را خارج کنیم،  آب اولیه در ظرف می ماند، مقدار خاصی را که در مرحله ی سوم کم کرده ایم، چند درصد آب موجود در ظرف بوده است؟ 
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۹:۴۷ ۱۳۹۹/۰۹/۲۱
24-  یک عدد صحیح منفی است. کدام عبارت بزرگ‌ترین مقدار را دارد؟
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۸:۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
25- اگر x عددی گنگ و y گویا باشد، کدام عبارت می تواند صحیح نباشد؟    
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۱:۵۸ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
26- حاصل عبارت زیر کدام است؟                                               
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۹:۱۲ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹