امتحانات نوبت دوم

مطالب


آزمون های تشریحی آنلاین پرگاس

در سال های اخیر تاثیر نمرات امتحان نهایی در آزمون سراسری ورود به دانشگاه پررنگ تر از پیش شده و هرسال بر میزان این تاثیر افزوده می شود. این است که بر آن شدیم آزمون هان آنلاین تشریحی را در کنار آزمون های تستی در سامانه و اپلیکیشن پویش فکری ...