انرژی وتبدیل های ان

سوالات رفع اشکال


1- گلوله ای ۸۰۰ گرمی از نقطه رها شده و به نقطه می رسد. تغییرات انرژی پتانسیل گرانشی گلوله چه قدر است؟

علوم
هفتم متوسطه
۲۰:۳۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
2- کدام یک از گزینه های زیر، نادرست است؟ 
علوم
هفتم متوسطه
۲۱:۴۸ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷